Tập tin do Tttrung tải lên

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Miêu tả
17:23, ngày 9 tháng 6 năm 2006 Fedoracore5install016.jpg (tập tin) 159 kB {{linux-software-screenshot}}
17:23, ngày 9 tháng 6 năm 2006 Fedoracore5install015.jpg (tập tin) 140 kB {{linux-software-screenshot}}
17:23, ngày 9 tháng 6 năm 2006 Fedoracore5install014.jpg (tập tin) 130 kB {{linux-software-screenshot}}
17:22, ngày 9 tháng 6 năm 2006 Fedoracore5install013.jpg (tập tin) 133 kB {{linux-software-screenshot}}
17:22, ngày 9 tháng 6 năm 2006 Fedoracore5install012.jpg (tập tin) 94 kB {{linux-software-screenshot}}
17:22, ngày 9 tháng 6 năm 2006 Fedoracore5install011.jpg (tập tin) 200 kB {{linux-software-screenshot}}
17:22, ngày 9 tháng 6 năm 2006 Fedoracore5install010.jpg (tập tin) 120 kB {{linux-software-screenshot}}
17:21, ngày 9 tháng 6 năm 2006 Fedoracore5install009.jpg (tập tin) 136 kB {{linux-software-screenshot}}
17:21, ngày 9 tháng 6 năm 2006 Fedoracore5install008.jpg (tập tin) 120 kB {{linux-software-screenshot}}
17:21, ngày 9 tháng 6 năm 2006 Fedoracore5install007.jpg (tập tin) 133 kB {{linux-software-screenshot}}
17:21, ngày 9 tháng 6 năm 2006 Fedoracore5install006.jpg (tập tin) 149 kB {{linux-software-screenshot}}
17:20, ngày 9 tháng 6 năm 2006 Fedoracore5install005.jpg (tập tin) 55 kB {{linux-software-screenshot}}
17:20, ngày 9 tháng 6 năm 2006 Fedoracore5install004.jpg (tập tin) 40 kB {{linux-software-screenshot}}
17:20, ngày 9 tháng 6 năm 2006 Fedoracore5install003.jpg (tập tin) 59 kB {{linux-software-screenshot}}