Bỏ phiếu an toàn

Danh sách này liệt kê các thăm dò ý kiến.

Tên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc  
Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification (Jan 2023) 00:00, ngày 17 tháng 1 năm 2023 00:00, ngày 31 tháng 1 năm 2023
Wikimedia Foundation Board Elections 2022 00:00, ngày 23 tháng 8 năm 2022 00:00, ngày 7 tháng 9 năm 2022
Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification 00:00, ngày 7 tháng 3 năm 2022 00:00, ngày 21 tháng 3 năm 2022
Movement Charter Drafting Committee elections 2021 00:00, ngày 12 tháng 10 năm 2021 00:00, ngày 25 tháng 10 năm 2021
Wikimedia Foundation Board Elections 2021 00:00, ngày 18 tháng 8 năm 2021 00:00, ngày 1 tháng 9 năm 2021
DWalden Cookie Duplicate Test 00:00, ngày 17 tháng 8 năm 2021 00:00, ngày 18 tháng 8 năm 2021
DWalden Cookie Duplicate Test 2 00:00, ngày 17 tháng 8 năm 2021 00:00, ngày 18 tháng 8 năm 2021
DWalden Test Election Foobar 00:00, ngày 16 tháng 8 năm 2021 00:00, ngày 17 tháng 8 năm 2021
DWalden Encrypted All Wiki Test Election with Eligibility list 00:00, ngày 16 tháng 8 năm 2021 00:00, ngày 19 tháng 8 năm 2021
DWalden STV Election Test 456 00:00, ngày 14 tháng 8 năm 2021 00:00, ngày 18 tháng 8 năm 2021
DWalden STV Election Test 123 00:00, ngày 13 tháng 8 năm 2021 00:00, ngày 14 tháng 8 năm 2021
II Test Encrypted Fruit Candidate for All Wikis 00:00, ngày 13 tháng 8 năm 2021 00:00, ngày 16 tháng 8 năm 2021
II Test Encrypted for All Wikis with Eligiblity List 00:00, ngày 13 tháng 8 năm 2021 00:00, ngày 15 tháng 8 năm 2021
II Poll for favorite fruit candidate 00:00, ngày 9 tháng 8 năm 2021 00:00, ngày 15 tháng 8 năm 2021
DWalden Test STV Election 1 00:00, ngày 6 tháng 8 năm 2021 00:00, ngày 7 tháng 8 năm 2021
JS - Testing with encryption 00:00, ngày 6 tháng 8 năm 2021 00:00, ngày 7 tháng 8 năm 2021
II_choose your sports All wikis 00:00, ngày 4 tháng 8 năm 2021 00:00, ngày 11 tháng 8 năm 2021
TESTING T287859 - DO NOT VOTE 00:00, ngày 4 tháng 8 năm 2021 00:00, ngày 5 tháng 8 năm 2021
STV 2 00:00, ngày 2 tháng 8 năm 2021 00:00, ngày 3 tháng 8 năm 2021
Testing T287780 3 00:00, ngày 2 tháng 8 năm 2021 00:00, ngày 3 tháng 8 năm 2021
Wikimedia Foundation Elections 2013 00:00, ngày 8 tháng 6 năm 2013 23:59, ngày 22 tháng 6 năm 2013
Personal image filter referendum, 2011 00:00, ngày 15 tháng 8 năm 2011 23:59, ngày 30 tháng 8 năm 2011
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 00:00, ngày 29 tháng 5 năm 2011 23:59, ngày 12 tháng 6 năm 2011
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 12:00, ngày 28 tháng 7 năm 2009 23:59, ngày 10 tháng 8 năm 2009
Wikimedia license update vote 2009 12:00, ngày 12 tháng 4 năm 2009 12:00, ngày 3 tháng 5 năm 2009
Test vote 12:00, ngày 8 tháng 4 năm 2009 12:00, ngày 10 tháng 4 năm 2009