Đổi hướng đến tập tin, người dùng, trang, hoặc ID đăng nhập

Trang đặc biệt này đổi hướng đến một tập tin (theo tên tập tin được cho vào), trang (theo số phiên bản hoặc số trang được cho vào), trang cá nhân (theo số thành viên), hoặc mục nhật trình (theo số mục nhật trình). Cách sử dụng: Đặc biệt:Đổi hướng/file/Example.jpg, Đặc biệt:Đổi hướng/page/64308, Đặc biệt:Đổi hướng/revision/328429, Đặc biệt:Đổi hướng/user/101, hoặc Đặc biệt:Đổi hướng/logid/186.