Tích phân hàm số toán lủy thừa e

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
với


hay:
hay:
hay:
hay:
hay:
hay:
hay:
hay:
hay:


Assume , for , see next section:

Note that , where the positive value of is to be taken.


Tích phân hàm hợp (Integrals involving)

Assume (ax2 + bx + c) cannot be reduced to the following expression (px + q)2 for some p and q.