Tích phân hàm số toán lủy thừa của cosecant

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếmvà:
và:
và:
và:
và:


hay:
hay:
hay:
hay:
hay:
hay:
hay:
hay:
hay:


với