Số hữu tỉ

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Dạng tổng quát

Thí dụ