Sách số học/Ký số/Số Ả rập

Tủ sách mở Wikibooks

Hệ số thập phân - Hệ số 10 số[sửa]

Hệ số thập phân (hệ số 10) dùng các con số từ 0 đến (10-1) để biểu thị các số

0 , 1 , 2 ... 9

Các số lớn hơn 9 được biểu thị như sau

Thí dụ

Hệ số nhị phân - Hệ số 2 số[sửa]

Hệ số nhị phân (hệ số 2) dùng các con số từ 0 đến 2-1 để biểu thi các số nhỏ hơn 2

Các số lớn hơn 2 được biểu thị như sau

Thí dụ

Chuyển đổi hệ số[sửa]