Sách lượng giác/Công thức lượng giác/Đẳng thức lượng giác tuần hoàn, đối xứng và tịnh tiến

Tủ sách mở Wikibooks

Các đẳng thức sau có thể dễ thấy trên vòng tròn đơn vị:

Tuần hoàn (k nguyên) Đối xứng Tịnh tiến

Đẳng thức sau cũng đôi khi hữu ích:

với