Sách lượng giác/Công thức lượng giác/Đẳng thức lượng giác nghịch số phức

Tủ sách mở Wikibooks

Công thức trên cho phép mở rộng hàm lượng giác nghịch đảo ra cho các biến phức: