Sách lượng giác/Công thức lượng giác/Đẳng thức Pytago

Tủ sách mở Wikibooks

Các đẳng thức sau có thể dễ thấy trên vòng tròn đơn vị: