Sách VBScript/Vòng lặp/Vòng lặp For Each...Next

Tủ sách mở Wikibooks

Vòng lặp 1 nhóm lệnh cho từng thành phần của 1 mảng hay tập hợp.

Công thức
For Each thành_phần In nhóm
    [nhóm_lệnh]
    [Exit For]
    [nhóm_lệnh]
Next [thành_phần] 
Thí dụ
Function ShowFolderList(folderspec)
  Dim fso, f, f1, fc, s
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set f = fso.GetFolder(folderspec)
  Set fc = f.Files
  For Each f1 in fc
    s = s & f1.name 
    s = s & "<BR>"
  Next 
  ShowFolderList = s
End Function