Sách điện số/Thuật toán số

Tủ sách mở Wikibooks

Bao gồm các loại toán được thực hiện trên các Cổng số, Bộ phận điện số

Toán số thuận[sửa]

Cổng Dẩn
Cổng NOT
Cổng AND
Cổng OR
Cổng XOR

Toán số nghịch[sửa]

Cổng NAND
Cổng NOR
Cổng XNOR
Cổng Dẩn
Cổng NAND