Sách đại số/Phương trình đại số/Phương trình lũy thừa

Tủ sách mở Wikibooks

Phương trình lũy thừa có dạng tổng quát