Qui tắc chính tả tiếng Hàn

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Tác giả: Học viện quốc ngữ Hàn Quốc

Người dịch: Đặng Nguyễn Hà Phương

CHƯƠNG 1. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG[sửa]

- Điều 1. Chữ Hangul được ghép vần theo cách viết, cùng với đó phải tuân thủ ngữ pháp.
- Điều 2. Mỗi từ trong câu cần phải viết tách theo qui định
- Điều 3. Từ ngoại lại được viết theo qui định trong “Phương pháp biểu hiện từ ngoại lai”

CHƯƠNG 2. PHỤ ÂM, NGUYÊN ÂM[sửa]

- Điều 4. Trong bảng chữ cái Hangul có tổng cộng 24 phụ âm và nguyên âm, tên và thứ tự của chúng như sau:

ㄱ(기역) ㄴ(니은) ㄷ(디귿) ㄹ(리을) ㅁ(미음) ㅂ(비읍) ㅅ(시옷)

ㅇ(이응) ㅈ(지읒) ㅊ(치읓) ㅋ(키읔) ㅌ(티읕) ㅍ(피읖) ㅎ(히읗)

ㅏ(아) ㅑ(야) ㅓ(어) ㅕ(여) ㅗ(오) ㅛ(요) ㅜ(우) ㅠ(우) ㅡ(으) ㅣ(이)

+ Chú ý 1: Có những nguyên phụ âm không xuất hiện ở bảng trên được hình thành từ 2 nguyên âm/ phụ âm ở trên, tên và thứ tự của chúng như sau:

ㄲ(쌍기역) ㄸ( 쌍디귿) ㅃ(쌍비읍) ㅆ(쌍시옷) ㅉ(쌍지읒)

ㅐ(애) ㅒ(얘) ㅔ(에) ㅖ(예) ㅘ(와) ㅙ(왜) ㅚ(외) ㅝ(워) ㅞ(웨) ㅟ(위) ㅢ(의)

+ Chú ý 2: Thứ tự xuất hiện trong từ điển của các nguyên phụ âm như dưới đây:

Phụ âm: ㄱ ㄲ ㄴ ㄷ ㄸ ㄹ ㅁ ㅂ ㅃ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌㅍㅎ

Nguyên âm: ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅣ

CHƯƠNG 3. NHỮNG QUI TẮC LIÊN QUAN ĐẾN ÂM THANH VÀ PHÁT ÂM[sửa]

            Mục 1. Âm căng hóa[sửa]

- Điều 5. Khi trong 1 từ, đột nhiên có 1 âm được đọc là âm căng ( không rõ lý do) thì ghi đó là âm căng.

1. Âm căng ở giữa 2 nguyên âm

소쩍새 어깨 오빠 으뜸 아끼다 기쁘다 깨끗하다 어떠하다 해쓱하다 가끔 거꾸로 부썩 어찌 이따

2. Âm căng ở sau các phụ âm cuối  ‘ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ’

산뜻하다         잔뜩                 살짝                                        훨씬                                         담뿍

+ Nhưng, với trường hợp âm căng ở sau ‘ㄱ, ㅂ’, nếu không phải là 2 âm vị giống nhau hoặc là kết hợp của 2 âm vị tương đương thì không viết với dạng âm căng

국수     깍두기             딱지                색시

싹독 ( ~싹둑)              법석                 갑자기                         몹시

            Mục 2. Âm vòm miệng hóa[sửa]

- Điều 6. Nếu sau phụ âm cuối ‘ㄷ,ㅌ’ là những hình vị phụ thuộc như ‘-이-‘ và ‘-히’ thì những âm như ‘ㄷ,ㅌ’ dù phát âm là ‘ㅈ ,ㅊ’ nhưng vẫn được ghi là ‘ㄷ,ㅌ’ (ㄱ:Đúng  ㄴ:Sai)

ㄱ ㄴ

맏이 마지

해돋이 해도지

굳이 구지

같이 가치

끝이 끄치

핥이다 할치다

걷히다 거치다

닫히다 다치다

묻히다 무치다

            Mục 3. Phụ âm cuối ‘ㄷ’[sửa]

- Điều 7. Trong những phụ âm cuối phát âm là ‘ㄷ’, những từ không có căn cứ để ghi là ‘ㄷ’ sẽ ghi là ‘ㅅ’

덧저고리                     돗자리                         엇셈                             웃어른             핫옷

무릇                             사뭇                             얼핏                             자칫하면         뭇

옛                                첫                                헛       

            Mục 4. Nguyên âm[sửa]

- Điều 8. Chữ ‘ㅖ’ trong ‘계, 례, 몌, 폐, 혜’ dù có trường hợp đọc là‘ㅔ’ nhưng vẫn viết là ‘ㅖ’

Đúng                           Sai                               Đúng                           Sai

계수                             게수                             혜택                             해택

사례                             사레                             계집                             게집

연몌                             연메                             핑계                             핑게

폐품                             페품                             계시다                         게시다

+ Nhưng, những từ này được ghi ‘ㅔ’

게송                             계시판                         휴게실

- Điều 9. Âm ‘의’ hay những từ có âm đầu là âm ‘ㅢ’ kết hợp với phụ âm, dù đọc là ‘l’ nhưng vẫn viết là ‘ㅢ’

Đúng                           Sai                               Đúng                           Sai

의의                             의이                             닁큼                             닝큼

본의                             본이                            띄어쓰기                   띠어쓰기

무늬                             무니                             씌어                             씨어

보늬                             보니                             틔어                             티어

오늬                             오니                             희망                             히망

하늬바람                     하니바람                     희다                             히다

늴리리                         닐리리                         유희                             유히

            Mục 5. Quy tắc về âm đầu[sửa]

- Điều 10. Những âm Hán ‘녀, 뇨, 뉴, 니’ nếu đứng đầu trong từ sẽ trở thành ‘여, 요, 유, 이’

Đúng                           Sai                               Đúng                           Sai

여자                             녀자                             유대                             뉴대

연세                             년세                             이토                             니토

요소                             뇨소                             익명                             닉명

+ Nhưng, danh từ phụ thuộc không biến đổi theo quy tắc trên

냥              냥쭝                년

[Chú ý  1] Nếu không phải là âm đầu tiên trong từ thì giữ nguyên

남녀                             당뇨                             결뉴                             은닉

[Chú ý 2] Với những từ được ghép bởi âm Hán như tiếp tố hay từ ghép, âm đầu của phần sau dù có là âm ‘ㄴ’ thì vẫn tuân theo điều 10 ở trên

신여성                         공염불                         남존여비

[Chú ý 3] Với những dnah từ riêng được hình thành từ 2 từ sẽ biến đổi theo điều 10

한국여자대학                          대한요소비료회사

- Điều 11. Những âm Hán có âm đầu là ‘랴, 려, 례, 료, 류’ theo qui tắc sẽ chuyển thành ‘야, 여, 예, 요, 유’

Đúng Sai

양심 량심

역사 력사

여의 례의

용궁 룡궁

유행 류행

이발 리발

+ Nhưng, những danh từ phụ thuộc không biến đổi

리: 몇 리냐?

리:  그럴 리가 없다

[Chú ý 1] Nếu không phải là âm đầu thì giữ nguyên

개량                             선량                             수력                             협력

사례                             흔례                             와룡                             쌍룡

하류                             급류                             도리                             진리

+ Nhưng, sau ‘ㄴ’ hay nguyên âm thì ‘률, 렬’ sẽ biến đổi thành ‘율, 열’

나열                             나렬                             분열                             분렬

치열                             치렬                             선열                             선렬

비열                             비렬                             진열                             진렬

규율                             규률                             선율                             선률

비율                             비률                             전율                             전률

[Chú ý 2] Nếu tên riêng chỉ có như cũ, viết như từ gốc

신립                             최린                             채륜                             하륜

[Chú ý 3] Với những danh từ riêng được tạo thành từ 2 từ trở lên sẽ không biến đổi mà giữ nguyên

국련 (국제연합)                                  대한교련 (대한교육연합회)

[Chú ý 4] Với những từ ghép được tạo thành từ âm Hán (có vị trí như tiếp tố), âm đầu của cuối từ  dù là “ㄴ, ㄹ” vẫn áp dụng qui tắc

역이용                         연이율                         열역학                         해외여행

[Chú ý 5] Trườn hợp danh từ riêng được tạo thành từ 2 từ trở lên hoặc những danh từ 4 chữ, những danh từ có số vẫn được viết như bình thường

서울여관                                 신흥이발관                             육친육백육십육

- Điều 12: Những từ gốc Hán có âm đầu là “라, 래, 로, 뢰, 루, 르”  theo qui tăc sẽ chuyển thành “나, 내, 노, 뇌, 누, 느”

Đúng                           Sai                               Đúng                           Sai

낙원                             락원                             뇌성                             뢰성

내일                             래일                             누각                             루각

노인                             로인                             능묘                             릉묘

[Chú ý 1] Những trường hợp không phải là âm đầu thì không biến đổi mà giữ nguyên

쾌락                             극락                             거래                             왕래

부로                             연로                             지뢰                             낙뢰

고루                             광한루                         동구릉                         가정란

[Chú ý 2] Những từ được tạo thành từ âm Hán có vị trí như tiếp tố sẽ biến đổi theo điều 12

내내월             상노인                         중노동                         비논리적

            Mục 6. Điệp âm[sửa]

- Điều 13: Trong 1 từ những phần được điệp boải 2 âm vị giống nhau hoặc tương tự thì viết giống nhau

Đúng                           Sai                               Đúng                           Sai

딱딱                             딱닥                             꼿꼿하다                     꼿곳하다

쌕쌕                             쌕색                             놀놀하다                     놀롤하다

씩씩                             씩식                             눅눅하다                     눙눅하다

뚝딱뚝딱                     똑닥똑닥                     밋밋하다                     민밋하다

쓱싹쓱싹                     쓱삭쓱삭                     싹싹하다                     싹삭하다

연연불망                     연련불망                     쌉쌀하다                     쌉살하다

유유상종                     유류상종                     씁쓸하다                     씁슬하다

누누이                         누루이                         짭짤하다                     짭잘하다 

CHƯƠNG 4. NHỮNG ĐIỀU LIÊN QUAN ĐẾN ÂM THANH[sửa]

            Mục 1. Thể từ và trợ từ                     [sửa]

- Điều 14. Thể từ được viết như cũ khi kết hợp với trợ từ

손이                             손을                             손에                             손도                 손만

팔이                             팔을                             팔에                             팔도                 팔만

밤이                             밤을                             밤에                             밤도                 밤만

집이                             집을                             집에                             집도                 집만

옷이                             옷을                             옷에                             옷도                 옷만

콩이                             콩을                             콩에                             콩도                 콩만

낮이                             낮을                             낮에                             낮도                 낮만

꽃이                             꽃을                             꽃에                             꽃도                 꽃만

밭이                             밭을                             발에                             발도                 발만

앞이                             앞을                             앞에                             앞도                 앞만

밖이                             밖을                             밖에                             밖도                 밖만

넋이                             넋을                             넋에                             넋도                 넋만

흙이                             흙을                             흙에                             흙도                 흙만

삶이                             삶을                             삶에                             삶도                 삶만

여덟이                         여덟을                         여덟에                         여덟도             여덟만

Mục 2. Thân từ và đuôi từ[sửa]

- Điều 15. Thân từ và đuôi từ của vị từ được viết như nguyên gốc khi kết hợp với các ngữ pháp khác

먹다                             먹고                             먹어                             먹으니

신다                             신고                             신어                             신으니

믿다                             믿고                             믿어                             믿으니

울다                             울고                             울어                             (우니)

넘다                             넘고                             넘어                             넘으니

입다                             입고                             입어                             입으니

웃다                             웃고                             웃어                             웃으니

찾다                             찾고                             찾아                             찾으니

좇다                             좇고                             좇아                             좇으니

같다                             같고                             같아                             같으니

높다                             높고                             높아                             높으니

좋다                             좋고                             좋아                             좋으니

깍다                             깍고                             깍아                             깍으니

앉다                             앉고                             앉아                             앉으니

많다                             많고                             많아                             많으니

늙다                             늙고                             늙어                             늙으니

젊다                             젊고                             젊어                             젊으니

넓다                             넓고                             넓어                             넓으니

[Chú ý 1] Khi 2 từ ghép thành 1 từ, nếu nghĩa của từ ghép gần với nghĩa ban đầu thì ghi như cũ, nếu không gần thì ghi khác đi

² Trường hợp nghĩa gần với từ gốc:

넘어지다       늘어나다        늘어지다        돌어가다        되짚어가다

들어가다         떨어지다         벌어지다         엎어지다         접어들다

틀어지다           흩어지다

² Trường hợp nghĩa xa với nghĩa gốc:

드러나다         사라지다         쓰러지다

[Chú ý 2] Đuôi từ được dùng ở dạng kết thúc “오” dù đọc là “요” vẫn được viết là “오”

Đúng Sai

이것은 책이오. 이것은 책이요.

이리로 오시오. 이리로 오시요.

이것은 책이 아니오. 이것은 책이 아니요.

[Chú ý 3] ‘이오’ khi được sử dụng ở dạng nối thì sẽ chuyển thành ‘이요’

Đúng Sai

이것은 책이요.  저것은 붓이요. 또 저것은 먹이다. 이것은 책이요. 저것은 붓이오. 또 저것은 먹이다.

- Điều 16. Nếu âm cuối của thân từ là nguyên âm ‘ㅏ, ㅗ’ thì đuôi từ sẽ đi với  “아”, những trường hợp còn lại sẽ đi với “어”

1. Trường hợp đi với “아”

나아                 나아도             나아서

막아                막아도             막아서

얇아                얇아도             얇아서

돌아                 돌아도             돌아서

보아                 보아도             보아서

2. Trường hợp đi với “어”

개어                 개어도             개어서

겪어                 겪어도             겪어서

되어                 되어도             되어서

베어                 베어도             베어서

쉬어                 쉬어도             쉬어서

저어                 저어도             저어서

주어                 주어도             주어서

피어                 피어도             피어서

희어                 희어도             희어서

- Điều 17. Trợ từ “요” được gắn liền sau thân từ được ghi là  “요”

읽어 읽어요

참으리 참으리요

좋지 좋지요

- Điều 18. Với động từ, tính từ, nếu thay đổi đuôi mà phần gốc động từ/ tính từ không giống với gốc nữa thì sẽ thay đổi

1. Cuối thân từ kết thúc bằng phụ âm cuối ‘ㄹ’

갈다:                가니                 간                    갑니다             가시다             가오

놀다:                노니                 논                    놉니다             노시다             노오

불다:                부니                 분                    붑니다             부시다             부오

동글다:            동그니             동근                 동급니다         동그시다         동그오

어질다:            어지니             어진                 어집니다         어지시다         어지오

[Chú ý] Với những từ dưới dây, ‘ㄹ’ được lược bỏ

마지못하다                 마지않다                                 (하)자마자

(하)지 마라                  (하)지 마(아)

2. Cuối thân từ kết thúc bằng phụ âm cuối ‘ㅅ’

긋다:                그어                 그으니             그었다

낫다:                나아                 나으니             나았다

잇다:                이어                 이으니             이었다

짓다:                지어                 지으니             지었다

3. Cuối thân từ kết thúc bằng phụ âm cuối ‘ㅎ’

그렇다:            그러니             그럴                 그러면             그러오

까맣다:            까마니             까말                 까마면             까마오

동그랗다:        동그라니         동그랄             동그라면         동그라오

퍼렇다:            퍼러니             퍼럴                 퍼러면             퍼러오

하얗다:            하야니             하얄                 하야면             하야오

4. Cuối thân từ kết thúc bằng phụ âm cuối ‘ㅜ’ ‘ㅡ’

푸다:                퍼                    펐다                             뜨다:                떠                    떴다

끄다:                꺼                    껐다                             크다:                커                    컸다

담그다:            담가                 담갔다                         고프다:            고파                 고팠다

따르다:            따라                 따랐다                         바쁘다:            바빠                 바빴다

5. Cuối thân từ kết thúc bằng phụ âm cuối ‘ㄷ’, đổi thành ‘ㄹ’

걷다:                걸어                 걸으니             걸었다

듣다:                들어                 들으니             들었다

묻다:                물어                 물으니             물었다

싣다:                실어                 실으니             실었다

6. Cuối thân từ kết thúc bằng phụ âm cuối ‘ㅂ’, đổi thành ‘ㅜ’

깁다:                기위                 기우니             기웠다

굽다:                구워                 구우니             구웠다

가깝다:            가까워             가까우니         가까웠다

괴롭다:            괴로워             괴로우니         괴로웠다

맵다:                매워                 매우니             매웠다

무겁다:            무거워             무거우니         무거웠다

밉다:                미워                 미우니             미웠다

쉽다:                쉬워                 쉬우니             쉬웠다

[Chú ý] Với những trường hợp cuối thân động từ là những nguyên âm ‘ㅗ, ㅏ’ như ‘돕다’, ‘곱다’  thì sẽ kết hợp với ‘아’  thành ‘와’

돕다:                도와                 도와서             도와도             도왔다

곱다:                고와                 고와서             고와도             고왔다

7. Trường hợp kết thúc với ‘하다’ thì đuôi từ là ‘여’

하다:                하여                 하여서             하여도             하여라             하였다

8. Cuối thân từ kết thúc với ‘ㄹ’ thì đuôi ‘어’ chuyển thành ‘러’

이르다:                        이르러             이르렀다

노르다:                        노르러             노르렀다

누르다:                        누르러             누르렀다

푸르다:                        푸르러             푸르렀다

9. Từ kết thúc bằng ‘르’ thì khi chia sẽ bỏ ‘ㅡ’ và đuôi từ sẽ thành ‘라’ hoặc ‘러’

가르다:            갈라                 갈랐다             부르다:            불러                 불렀다

거르다:            걸러                 걸렀다             오르다:            올라                 올랐다

구르다:            굴러                 굴렀다             이르다:            일러                 일렀다

벼르다:            별러                 별렀다             지르다:            질러                 질렀다

            Mục 3. Từ được tạo thành với tiếp vị từ[sửa]

- Điều 19. Việc thêm vào thân từ ‘이’ hay ‘음/ㅁ’ để danh từ hóa và thêm ‘이’ hay ‘히’ để phó từ hóa sẽ giữ nguyên gốc thân từ.

1. Danh từ hóa bằng cách thêm ‘이’

길이                 깊이                 높이                 다듬이             땀받이             달맞이

먹이                 미닫이             벌이                 벼홅이             살림살이         쇠붙이

2. Danh từ hóa bằng cách thêm ‘음/ㅁ’

걸음                 묶음                 믿음                 얼음                 엮음                 울음

웃음                졸음                죽음                앎                    만듦

3. Phó từ hóa bằng cách thêm ‘이’

같이                 굳이                 길이                 높이                 많이                 실없이

좋이                 짓궂이

4. Phó từ hóa bằng cách thêm ‘히’

밝히                             익히                             작히

+ Nhưng, trong trường hợp danh từ hóa bằng cách thêm ‘이’ hay ‘음/ㅁ’ nhưng nghĩa mới được xanh từ hóa xa với nghĩa gốc ban đầu thì không viết theo quy tắc trên mà sẽ biến đổi

굽도리             다리                 목거리(목병)               무녀리

코끼리             거름(비료)       고름                             노름(도박)

[Chú ý] Ngoài ‘이’ và ‘음/ㅁ’, khi thêm vào những tiếp từ bắt đầu bằng nguyên âm để biến đổi loại từ thì khoogn viết theo quy tắc trên mà sẽ biến đổi

(1) Danh từ hóa

귀어거리                     까마귀                         너머                 뜨더귀             마감

마개                             마중                             무덤                 비렁뱅이         쓰레기

올가미                         주검

(2) Phó từ hóa

거뭇거뭇                     너무                 도로                 뜨덤뜨덤                     바투

불긋불긋                     비로소             오긋오긋         자주                             차마

(3)Trợ từ hóa và nghĩa bị thay đổi

나마                 부터                 조차

- Điều 20. Những danh từ được thêm ‘이’ vào cuối thì vẫn giữ nguyên thân từ cũ

1. Phó từ hóa

곳곳이             낱낱이             몫몫이             샅샅이             앞앞이             집집이

2. Danh từ hóa

곰배팔이                     바둑이             삼발이             애꾸눈이

육손이                          절뚝발이/절름발이

[Chú ý] trường hợp khi thêm vào tiếp từ bắt đầu bằng nguyên âm để biến đổi loại từ ngoài ‘이’ sẽ không tuân theo qui tắc trên mà sẽ biến đổi

꼬락서니                                끄트머리                     모가치             바가지              바깥

사타구니                     싸라기                         이파리             지붕                 지 푸 라 기

짜개

- Điều 21. Những từ được hình thành từ tiếp từ bắt đầu bằng nguyên âm và đứng sau thân vị từ hoặc danh từ sẽ giữ nguyên gốc từ

1. Sau danh từ

값지다             흩지다             넋두리             빛깔                 옆댕이             잎사귀

2. Sau thân từ

낚시                             늙정이                         덮개                             뜯게질

갉작갉작하다             갉작거리다                뜯적거리다                  뜯적뜯적거리다

굵다랗다                     굵직하다                     깊숙하다                     넓적하다

높다랗다                     늙수그레하다               얽죽얽죽하다

+ Nhưng, những từ sau viết như cách phát âm

(1) Ở âm cuối không có phụ âm kép

할짝거리다                 널따랗다                     널찍하다                     말끔하다

말쑥하다                     말짱하다                     실쭉하다                     실큼하다

(2) Gốc từ không rõ ràng hoặc nghĩa xa so với từ gốc

넙치                             올무                 골막하다                     납작하다

- Điều 22. Những từ được hình thành từ việc thêm tiếp từ như những thân từ của vị từ dưới đây, ghi như nguyên gốc từ

1. Thêm -기-, -리-, -이-, -히-, -구-, -우-, -추-, -으키-, -이키-,

-애-

맡기다                         옮기다             웃기다             쫓기다             뚫리다

울리다                         낚이다             쌓이다             핥이다             굳히다

굽히다                         넓히다             앉히다             얽히다             잡히다

돋구다                         솟구다             돋우다             갖추다             곧추다

맞추다                         일으키다         돌이키다         없애다

+ Nhưng, những từ dù được hình thành -이-, -히-, -우- từ mà nghĩa xa so với từ gốc thì viết theo cách phát âm

도리다(칼로 ~ )                       드리다(용돈을 ~ )                   고치다

바치다(세금을 ~ )                   부치다(편치를 ~ )                   거두다

미루다                                     이루다

2. Thêm  -치-, -뜨리-, -트리-

놓치다             덮치다             떠받치다                     받치다             밭치다

부딪치다         뻗치다             엎치다                         부딪뜨리다/부딪트리다

쏟뜨리다/쏟트리다                 젖뜨리다/젖트리다

찢뜨리다/찢트리다                 흩뜨리다/흩트리다

[Chú ý] Những từ được hình thành từ -업-,  -읍-, -브- viết như phát âm

미덥다             우습다             미쁘다

- Điều 23. Việc thêm ‘이’ để danh từ hóa vào các cắn tố như ‘하다’, ‘거리다’, ghi như nguyên gốc từ

Đúng                           Sai                               Đúng                           Sai

깔쭉이                         깔쭈기                         살살이                         살사리

꿀꿀이                         꿀꾸리                         쌕쌕이                         쌕쌔기

눈깜짝이                     눈깜짜기                     오뚝이                         오뚜기

더펄이                         더퍼리                         코납작이                     코납자기

배불뚝이                     배불뚜기                     푸석이                         푸서기

삐죽이                         삐주기                         흘쭉이                         흘쭈기

[Chú ý] Quy tắc không áp dụng với danh từ được cấu thành bằng cách thêm hậu tố bắt đầu bằng ‘이’ và nguyên âm khác vào gốc động từ không thể kết hợp với ‘하다’, ‘거리다

개구리             귀뚜라미                     기러기             깍두기             꽹과리

날라리             누더기                         동그라미         두드러기         딱따구리

매미                 부스러기                     뻐꾸기             얼루기             칼싹두기

- Điều 24. Ở căn tố ở từ tượng hình tượng thanh mà có thể kết hợp với –거리다-, những vị từ được hình thành từ việc kết hợp -이다- ghi như nguyên gốc từ

Đúng                           Sai                               Đúng                           Sai

깜짝이다                     깜짜기다                     속삭이다                     속사기다

꾸벅이다                     꾸버기다                     속덕이다                     속더기다

끄덕이다                     끄더기다                     울먹이다                     울머기다

뒤척이다                     뒤처기다                     움직이다                     움지기다

들먹이다                     들머기다                     지껄이다                     지꺼리다

망설이다                     망서리다                     피덕이다                     피더기다

번득이다                     번드기다                     허덕이다                     허더기다

번쩍이다                     번쩌기다                     헐떡이다                     허떠기다

- Điều 25. Với trường hợp căn tố kết hợp ‘하다’, thành phó từ nếu kết hợp với ‘히’ hoặc ‘이’, với trường hợp kết hợp với ‘이’ mà có thêm nghĩa thì giữ nguyên gốc từ

1. Trường hợp kết hợp ‘히’ hoặc ‘이’ với căn tố kết hợp với ‘하다’

급히                 꾸준히             도저히             딱히                 어렴풋이         깨끗이

[Chú ý] Viết như cách phát âm trong trường hợp không kết hợp với ‘하다’

갑자기              반드시 (꼭)          슬며시

2. Trường hợp phó từ hóa khi kết hợp với ‘이’

곰곰이             더욱이             생긋이             오뚯이             일찍이             해쭉이

- Điều 26. Với những vị từ được hình thành bằng việc kết hợp với ‘하다’ hoặc ‘없다’, những thành phần kết hợp với ‘하다’ hoặc ‘없다’ ghi như nguyên gốc từ

1. Trường hợp kết hợp với ‘하다’

딱하다             숱하다             착하다             텁텁하다         푹하다

2. Trường hợp kết hợp với ‘없다’

부질없다         상없다             시름없다         열없다             하염없다

            Mục 4. Từ ghép và từ đi với với tiếp từ[sửa]

- Điều 27. Khi 2 từ trở lên ghép với nhau hoặc thêm tiếp từ thì viết như nguyên gốc

국말이             꺾꽂이             꽃잎                 끝장                 물난리

밑천                 부엌일             싫증                 옷안                 웃옷

젖몸살             첫아들             칼날                 팥알                 헛웃음

홀아비             홑몸                 흙내

값없다             겉늙다             굶주리다         낮잡다             맞먹다

받내다             벋놓다             빗나가다         빚나다             새파랗다

샛노랗다         시꺼멓다         싯누렇다         엇나가다         엎누르다

엿듣다             옻오르다         짓이기다         헛되다

[Chú ý 1] Khi nguyên gốc rõ ràng hoặc âm biến đổi đặc biệt thì viết như cách phát âm

할아버지         할아범

[Chú ý 2]Khi gốc từ không rõ ràng thì không viết như nguyên gốc

골병     골탕     끌탕     며칠     아재비

오라비             업신여기다                 부리나케

[Chú ý 3]Khi ‘이’ ở trong từ ghép hoặc ở dạng ‘니’/ ‘리’ thì viết là ‘니’.

간니                 덧니                 사랑니             송긋니             앞니

어금니             윗니                 젖니                 톱니                 틀니

가랑니            머릿니

- Điều 28. Khi 1 âm có ‘ㄹ’ là phụ âm cuối ghép với 1 từ bị mất âm thì khi ghi từ có thể bỏ ‘ㄹ’

다달이(달-달-이)                     따님(딸-님)                 마되(말-되)

마소(말-소)                             무자위(물-자위)          바느질(바늘-질)

부나비(불-나비)                      부삽(불-삽)                 부손(불-손)

소나무(솔-나무)                      싸전(쌀-전)                 여닫이(열-닫다)

울짖다(울-짖다)                      화살(활-살)

- Điều 29. Những từ kết thúc bằng ‘ㄹ’ hoặc những từ khi kết hợp với từ khác ‘ㄹ’ đọc là ‘ㄷ’ thì ghi là ‘ㄷ’

반짇고리(바느질~)                 사흗날(사흘~)             삼짇날(삼질~)

섣달(설~)                                숟가락(술~)                이튿날(이틀~)

잗주름(잘~)                            푿소(풀~)                    섣부르다(설~)

잗다듬다(잘~)                         잗다랗다(잘)

- Điều 30. Viết âm cuối là ‘ㅅ’ với những trường hợp dưới đây:

1. Từ ghép của 2 từ thuần Hàn, âm đầu kết thúc bằng nguyên âm

(1) Sau ‘ㅅ’ đọc thành âm căng

고랫재             귓밤                 나룻배             나뭇가지                     냇가

잿가지             뒷갈망             맷돌                 머릿기름                     모깃불

못자리             바닷가             뱃길                 볏가리                         부싯돌

선짓국             쇳조각             아랫집             우렁잇속                     잇자국

잿더미             조갯살             찻집                 쳇바퀴                         킷값

핏대                 햇볕                 혓바늘

(2) Sau ‘ㅅ’ là ‘ㅁ,ㄴ’ thì ‘ㅅ’ đọc là ‘ㄴ’

멧나물             아랫니             텃마당             아랫마을                     뒷머리

잇몸                 깻묵                 냇물                 빗물                

(3) Sau ‘ㅅ’ là nguyên âm thì đọc là ‘ㄴㄴ’

도리깻열         뒷윷                 두렛일             뒷일                             뒷입맛

베갯잇             욧잇                 깻잎                 나뭇잎                         댓잎

2. Những từ ghép là ghép của từ thuần Hàn và từ gốc Hán, âm đầu kết thúc bằng nguyên âm

(1) Sau ‘ㅅ’ đọc thành âm căng

귓병                 머릿방             뱃병                 봇둑                             사잣밥

샛강                 아랫방             자릿세             전셋집                         찻잔

찻종                 촛국                 콧병                 탯줄                 텃세

핏기                 햇수                 횟가루             횟배

(2) Sau ‘ㅅ’ là ‘ㅁ,ㄴ’ thì ‘ㅅ’ đọc là ‘ㄴ’

곗날                 제삿날             훗날                 툇마루             양칫물

(3) Sau ‘ㅅ’ là nguyên âm thì đọc là ‘ㄴㄴ’

가욋일             사삿일             예삿일             훗일

3. Những từ được tạo thành từ 2 âm tiết gốc Hán

곳간             셋방           숫자           찻간

툇간             횟수

- Điều 31. Khi kết hợp 2 từ mà thêm ‘ㅂ’ hay ‘ㅎ’ thì viết như cách phát âm

1. Thêm ‘ㅂ’

댑싸리(대ㅂ싸리)                   멥쌀(베ㅂ쌀)               볍씨(벼ㅂ씨)

입때(이ㅂ때)                           입쌀(이ㅂ쌀)               접때(저ㅂ때)

좁쌀(조ㅂ쌀)                           햅쌀(해ㅂ쌀)

2. Thêm ‘ㅎ’

댑싸리(대ㅂ싸리)                   멥쌀(베ㅂ쌀)               볍씨(벼ㅂ씨)

입때(이ㅂ때)                           입쌀(이ㅂ쌀)               접때(저ㅂ때)

좁쌀(조ㅂ쌀)                           햅쌀(해ㅂ쌀)

            Mục 5. Từ viết tắt[sửa]

- Điều 32. Lược bỏ âm tiết cuối của từ chỉ để lại nguyên âm, phụ âm đầu của âm ở giữa chuyển thành phụ âm cuối của âm trước nó

기러기야                                                         기럭아

어제그저께                                                     엊그제께

어제저녁                                                         엊저녁

가지고, 가지지                                                갖고, 갖지

디디고, 디디지                                                딛고, 딛지

- Điều 33. Kết hợp của thể ngôn và trợ từ khi rút gọn viết như cách viết gọn ( Bên trái là từ gốc, bên phải là viết rút gọn)

그것은 그건

그것이 그게

그것으로 그걸로

나는 난

나를 날

너는 넌

너를 넌

무엇을 뭣을/무얼/뭘

무엇이 뭣이/무어

- Điều 34. Thân từ kết thúc bằng nguyên âm ‘ㅓ, ㅏ’ khi kết hợp với ‘-아/- 어’ , ‘-았-/ -었-‘, viết ở thể rút gọn

가아                             가                                            가았다                         갔다

나아                             나                                            나았다                         났다

타아                             타                                            타았다                         탔다

서어                             서                                            서었다                         섰다

켜어                             켜                                            켜었다                         켰다

퍼어                             펴                                            펴었다                         폈다

[Chú ý 1] ‘ㅐ,ㅔ’ khi kết hợp với ‘- 어/ -었-‘  thể viết tắt

개어                             개                                            개었다                         갰다

내어                             내                                            내었다                         냈다

베어                             베                                            베었다                         벴다

세어                             세                                            세었다                         셌다

[Chú ý 2] ‘하여’ có thể viết tắt thành ‘해’

하여                 해                                            하였다                         했다

더하여             더해                                         더하였다                                 더했다

흔하여             흔해                                         흔하였다                                 흔했다

- Điều 35. Thân từ kết thúc bằng ‘ㅗ, ㅜ’ khi kết hợp với ‘-아/- 어’ , ‘-았-/ -었-‘ có thể viết thành ‘ㅘ, ㅝ’ ‘ㅘㅆ, ㅝㅆ’
본말 준말 본말 준말
꼬아 꼬았다 꽜다
보아 보았다 봤다
쏘아 쏘았다 쐈다
두어 두었다 뒀다
쑤어 쑤었다 쒔다
주어 주었다 줬다

[Chú ý  1] ‘놓아’ có thể viết tắt thành ‘놔’

[Chú ý 2] ‘ㅚ’khi kết hợp với ‘-어/ -  었-‘ có thể viết thành ‘ㅙ, ㅙㅆ'

본말 준말 본말 준말
괴어 괴었다 괬다
되어 되었다 됐다
뵈어 뵈었다 뵀다
쇠어 쇠었다 쇘다
쐬어 쐬었다 쐤다
- Điều 36. Sau ‘ㅣ’ mà là ‘어’ thì có thể viết tắt thành ‘여’
본말 준말 본말 준말
가지어 가져 가지었다 가졌다
견디어 견뎌 견디었다 견뎠다
다니어 다녀 다니었다 다녔다
막히어 막혀 막히었다 막혔다
버티어 버텨 버티었다 버텼다
치이어 치여 치이었다 치였다
- Điều 37. Thâu từ kết thúc bằng ‘ㅏ, ㅕ, ㅗ, ㅜ, ㅡ’ khi có‘-이-‘ sẽ viết tắt thành ‘ㅐ,ㅖ,ㅚ,ㅟ,ㅓ’
본말 준말 본말 준말
싸이다 쌔다 누이다 뉘다
펴이다 폐다 뜨이다 띄다
보이다 뵈다 쓰이다 씌다
- Điều 38. Sau ‘ㅏ,ㅗ,ㅜ,ㅡ’ mà là ‘-이어' thì viết rút gọn
본말 준말 본말 준말
싸이어 쌔어 싸여 뜨이어 띄어
보이어 뵈어 보여 쓰이어 씌어 쓰여
쏘이어 쐬어 쏘여 트이어 틔어 트여
누이어 뉘어 누여
- Điều 39. ‘지 않’ viết tắt là ‘잖’,  ‘하지 않’ viết tắt là ‘찮’
본말 준말 본말 준말
그렇지 않은 그렇잖은 만만하지 않다 만만찮다
적지 않은 적잖은 변변하지 않다 변변찮다
- Điều 40. ‘하’ ở cuối thân từ, bỏ ‘ㅏ’, ‘ㅎ’ kết hợp với âm đầu của âm tiết sau
본말 준말 본말 준말
간편하게 간편케 다정하다 다정타
연구하도록 연구토록 정결하다 정결타
가하다 가타 흔하다 흔타

[Chú ý 1] Khi ‘ㅎ’ ở âm cuối thân từ, ghi như phụ âm cuối

않다                 않고                 않지                 않든지

그렇다             그렇고             그렇지             그렇든지

아무렇다         아무렇고         아무렇지         아무렇든지

어떻다             어떻고             어떻지             어떻든지

이렇다             이렇고             이렇지             이렇든지

저렇다             저렇고             저렇지             저렇든지

[Chú ý 2] ‘하’ có thể lược bỏ khi muốn viết thật ngắn

본말 준말 본말 준말
거북하지 거북지 넉넉하지 않다 넉넉지 않다
생각하건대 생각건대 못하지 않다 못지않다
생각하다 못해 생각다 못해 섭섭하지 않다 섭섭지 않다
깨끗하지 않다 깨끗지 않다 익숙하지 않다 익숙지 않다

[Chú ý 3] Những phó từ dưới đây viết như cách phát âm

결단코 결코                 기필코             무심코             아무튼             요컨대

정녕코             필연코             하마터면         하여큰             한산코

CHƯƠNG 5. VIẾT CÁCH[sửa]

Mục 1. Trợ từ[sửa]

- Điều 41. Trợ từ viết liền với bộ phận ngữ pháp ở trước

마저밖에에서부터으로만이나마이다입니다처럼 어디까지나

거디 멀리

Mục 2. Danh từ phụ thuộc, danh từ chỉ đơn vị và từ nối[sửa]

- Điều 42. Danh từ phụ thuộc viết cách với bộ phận ngữ pháp ở trước

아는 이 힘이다 먹을 만큼 먹어라        네가 뜻한 를 알겠다    나도 할 있다 아는 를 만났다       그가 떠난 가 오랜다

- Điều 43. Danh từ chỉ đơn vị viết cách với bộ phận ngữ pháp ở trước

차 한 옷 한 버선 한 금 서

집 한 조기 한 신 구 켤레 소 한 마리 연필 한 자루 북어 한

Nhưng, những danh từ có thứ tự hoặc kết hợp với chữ số thì có thể viết liền với bộ phận ngữ pháp ở trước

삼십                          육층                                16  502

10                                             제일                             1446 10 9

- Điều 44. Số được viết với đơn vị là ‘만’

십어억 삼천사백오십육만 칠천팔백구십팔

12억  3456만  7898

- Điều 45. Khi liệt kê, nối thì phải viết cách

국장 과장             책상, 걸상 이 있다              사과, 배 등속              열 내지 스물

이사장 이사들       부산, 광주 등지                    청군 백군                 사과, 배, 귤 등등

- Điều 46. Những từ đơn âm liên tục có thể viết liền

그때 그곳 좀더 큰것

이말 저말 한잎 두잎         

Mục 3. Vị từ bổ trợ[sửa]

- Điều 47. Những vị từ bổ trợ viết cách theo qui tắc. Trong những trường hợp đặc biệt có thể viết liền (Bên trái là theo qui tắc, bên phải là khi dùng)

불이 꺼겨 간다 불이 꺼져간다

내 힘으로 막아 낸다 내 힘으로 막아낸다

어머니를 도와 드린다 어머니를 도와드린다

그릇을 깨뜨려 버렸다 그릇을 깨뜨려버렸다

비다 올 듯하다 비다 올듯하다

그 일은 할 만하다 그 일은 할만하다

일이 될 법하다 일이 될법하다

비가 올 성싶다 비가 올성싶다

잘 아는 척한다 잘 아는척한다

Nhưng, khi từ đằng trước kết hợp với trợ từ, hay từ là động từ ghép, hoặc ở giữa có trợ từ, vị từ bổ trợ ở đằng sau viết cách

잘도 놀아만 나는구나!                        네가 덤벼들어 보아라                     그가 올 듯도 하다

책을 읽어도 보고                                 강물에 떠내려가 버렸다                   잘난 체를 한다

- Điều 48. Tên và họ viết liền, nhưng tên và xưng hô viết cách

김양수 서화담 채영신 씨

최치원 선생 박동식 박사 충무공 이순신 장군

Nhưng, khi cần phân biệt tên và họ thì có thể viết cách

남궁억/ 남궁 억                  황보지봉/ 황보 지봉                독고준/ 독고 준

- Điều 49. Ngoài tên họ thì danh từ riêng được viết cách theo qui tắc từ hoặc đơn vị (Bên trái là theo qui tắc, bên phải là khi dùng)

대한 중학교 대한중학교

한국 대학교 서범 대학 한국대학교 사범대학

- Điều 50. Những từ chuyên ngành được viết cách theo từng từ, nhưng cũng có thể viết liền khi cần. (Bên trái là theo qui tắc, bên phải là khi dùng)

만성 골수성 백혈병 만성골수성백혈병    

중거리 탄도 유도탄                 중거리탄도유탄

Chương 6. Những điều khác[sửa]

- Điều 51. Âm cuối của trợ từ kết thúc bằng '이' thì viết là "이", nếu có thể đọc là "이" hoặc "히" thì viết là  "히"

1. Ghi là '이'

가붓이 깨끗이 나붓이 느긋이 둥긋이따뜻이

반듯이 버젓이 산뜻이 의 젓 이

가까이 고이 날카로이 대수로이 번 거 로 이

많이 적이 헛되어

겹겹이 번번이 일일이 집집이 틈틈이

2. Ghi là "히"

극히 급히 딱히 속히 작히

족히 특히 엄격히 정확히

3. "이" hoặc "히"

솔직히 가만히

각별히 소홀히 쓸쓸히 정결히 과감히

꼼꼼히 심히 열심히 급급히 답답히

섭섭히 공평히 능히 당당히 분명히

상당히 조용히 간소히 고요히 도저히

- Điều 52. Với những từ âm Hán, dù phát âm theo nguyên gốc hay không thì vẫn viết như cách phát âm

Phát âm theo nguyên gốc Phát âm không theo nguyên gốc

승낙 수락, 쾌락, 허락

만난 곤란, 논란

안녕 의령, 회령

분노 대로, 회로애락

토론 의논

오륙십 오뉴월, 유월

목재 모과

십일 시방정토, 시왕, 시월

팔일 초파일

- Điều 53.Những đuôi từ sau được ghi dưới dạng âm thường ( ㄱ ㄷ ㅂ ㅅ ㅈ)

Đúng Sai

-(으)ㄹ거나 -(으)ㄹ꺼나

-(으)ㄹ걸 -(으)껄

-(으)ㄹ게 -(으)ㄹ께

-(으)ㄹ세 -(으)ㄹ쎄

-(으)ㄹ세라 -(으)ㄹ쎄라

-(으)ㄹ수록 -(으)ㄹ쑤록

-(으)ㄹ시 -(으)ㄹ씨

-(으)ㄹ지 -(으)ㄹ찌

-(으)ㄹ지니라 -(으)ㄹ찌니라

-(으)ㄹ지라도 -(으)ㄹ찌라도

-(으)ㄹ지어다 -(으)ㄹ찌어다

-(으)ㄹ지언정 -(으)ㄹ찌언정

-(으)ㄹ진대 -(으)ㄹ찐대

-(으)ㄹ전저 -(으)ㄹ찐저

-올시다 -올씨다

-(으)ㄹ까? -(으)ㄹ꼬? -(스)ㅂ니까?

-(으)리까? (으)ㄹ쏘냐?

- Điều 54. Những tiếp từ dưới đây viết dưới dạng âm căng

Đúng Sai

심부름꾼 심부름군

익살꾼 익살군

일꾼 일군

장꾼 장군

장난꾼 장난군

지게꾼 지게군

때깔 땟갈

빛깔 빛갈

성깔 성갈

- Điều 55. Ghi thành một âm với những từ ngày trước ghi như 2 từ khác nhau

Đúng Sai

맟추다 마추다

뻗치다 뻐치다

- Điều 56. '-더라', '던', '든지' ghi như dưới đây:

1.Những đuôi từ có ý nghĩa chỉ sự việc đã xảy ra là '-더라', '던'

Đúng Sai

지난 겨울은 몹시 춥더라 지난 겨울은 몹시 춥드라

깊던 물이 얕아졌다. 깊은 물이 얕아졌다.

2.Những trợ từ hoặc đuôi từ chỉ sự vật, đồ vật hay nội dung không được phân định rõ ràng là 는(-)든지

Đúng Sai

배든지 사과든지 마음대로 먹어라. 배던지 사과던지 마음대로 먹어라

- Điều 57. Những từ dưới đây được viết và dùng như sau

가름 둘로 가름

갈음 새 책상으로 갈음하였다.

거름 풀을 썩인 거름

걸음 빠른 걸음

거치다 영월을 거쳐 왔다.

걷히다 외상값이 잘 걷힌다.

걷잡다 걷잡을 수 억는 상태

겉잡다 겉잡아서 이틀 걸릴 일.

그러므로(그러니까) 그는 부지런하다. 그러므로 잘 산다.

그럼으로(써) 그는 열심히 공부한다. 그럼으로(써) 은혜에

(그렇게 하는 것으로) 보답한다.

노름 노름판이 벌어졌다.

놀음(놀이) 즐거운 놀음

느리다 진도가 너무 느리다.

늘이다 고무줄을 늘인다.

늘리다 수출량을 더 늘린다.

다리다 옷을 다린다.

달이다 약을 달인다.

다치다 부주의로 손을 다쳤다.

닫히다 문이 저절로 닫혔다.

닫치다 문을 힘껏 닫쳤다.

마치다 벌써 일을 마쳤다.

맞히다 여러 문제를 더 맞혔다.

목거리 목거리가 덧났다.

목걸이 금 목걸이, 은 목걸이

바치다 나라를 위해 목숨을 바쳤다.

받치다 우산을 받치고 간다.

받히다 쇠뿔에 받혔다.

밭치다 술을 체에 밭친다.

반드시 약속은 반드시 지켜라.

반듯이 고개를 반듯이 들어라.

부딪치다 차와 차가 마주 부딪쳤다.

부딪히다 마차가 화물차에 부딪혔다.

부치다 힘이 부치는 일이다.

편지를 부치다. 논밭을 부친다.

빈대떡을 부친다.

식목일에 부치는 글

회의에 부치는 안건

인쇄에 부치는 원고

삼촌 집에 숙식을 부친다.

붙이다 우표를 붙이다.

책상을 벽에 붙였다.

흥정을 붙인다.

불을 붙인다.

감시원을 붙인다.

조건을 붙인다.

취미를 붙인다.

별명을 붙인다.

시키다 일을 시킨다.

식히다 끓인 물을 식히다.

아름 세 아름 되는 둘레

알음 전부터 알음이 있는 사이

앎 앎이 힘이다.

안치다 밥을 안친다.

앉히다 윗자리에 앉힌다.

어름 두 물건의 어름에서 일어난 현상

얼음 얼음이 얼었다.

이따가 이따가 오너라.

있다가 돈은 있다가도 없다.

저리다 다친 다리가 저린다.

절이다 김장 배추를 절인다.

조리다 생선을 조린다. 통조림, 병조림

졸이다 마음을 졸인다.

주리다 여러 날을 주렸다.

줄이다 비용을 줄인다.

하노라고 하노라고 한 것이 이 모양이다.

하느라고 공부하느라고 밤을 새웠다.

- 느니보다(어미) 나를 찾아 오느니보다 집에 있거라

- 는 이보다(의존 명사) 오는 이가 가는 이보다 많다.

- (으)리만큼(어미) 나를 미워하리만큼 그에게 잘못한 일이 없다.

- (으)ㄹ 이만큼(의존 명사) 찬성할 이도 반대할 이만큼이나 많을 것이다.

- (으)러(목적) 공부하러 간다.

- (으)려(의도) 서울 가려 한다.

- (으)로서(자격) 사람으로서 그럴 수는 없다.

- (으)로써(수단) 닭으로써 꿩을 대신했다.

- (으)므로(어미) 그가 나를 믿으므로 나도 그를 믿는다.

- (ㅁ, 음)으로(써)(조사) 그는 믿음으로(써) 산 보람을 느꼈다.