Phương trình đại số

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Phương trình là một Đẳng thức của một hàm số toán của 1 hay nhiều hơn một biến số có giá trị bằng không .

. Phương trình 1 biến số
. Phương trình 2 biến số
. Phương trình 3 biến số

Giải phương trình là cách thức tìm giá trị của biến số sao cho hàm số của biến số có giá trị bằng không . Giá trị của biến số thỏa mản điều kiện f(x)=0 được gọi là nghiệm số của phương trình

Thí dụ . Cho phương trình

Tìm nghiệm số x

Dạng phương trình thường gặp