Nước Mỹ với Chính sách kinh tế mới và Chiến tranh Thế giới thứ hai