Kết hợp

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Kết hợp là một loại toán thống kê dùng trong việc kết hợp vật theo định dạng .