Hoán chuyển tích phân

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Phép toán giải tích của một tích phân xác định dùng trong việc Hoán chuyển hệ tóan bao gồm 2 lọai hóan chuyển sau

Hoán Chuyển Laplace
Định nghỉa .
Thí dụ Time domain Laplace domain
Hoán Chuyển Fourier
Định nghỉa .
Thí dụ Time domain Fourier
Ứng dụng hoán chuyển tích phân
Hệ thời gian Hệ Laplace Hệ Fourier Hệ Góc độ
Thí dụ
. Hoán chuyển hệ Laplace
. Hoán chuyển hệ Fourier
. Hoán chuyển hệ góc độ
. Hoán chuyển hệ Laplace
. Hoán chuyển hệ Fourier
. Hoán chuyển hệ góc độ