Học Python/Lập trình Web/Hello world

Tủ sách mở Wikibooks

Tạo một tập tin Hello_world.py với nội dung sau:

print "Content-Type: text/html"
print
print "<html>"
print "<body>"
print "<h2>Hello World!</h2>"
print "</body>"
print "</html>"

Dòng đầu tiên nhằm xác định loại tài liệu xuất của trang

print "Content-Type: text/html"


Dòng thứ 2 dùng để xuất một thẻ xuống dòng

print

ta vẫn có thể dùng :

print "\n"

để xuất một thẻ xuống dòng.

Cũng có thể viết một chuỗi qua nhiều dòng:

print """Content-Type: text/html

<html>
<body>
<h2>Hello World!</h2>
</body>
</html>"""