Hóa học đại cương/Vật

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vật[sửa]

Vật đại diện cho một đại lượng vật lý đo được và quan sát được hiện hửu ở 3 trạng thái Rắn, LỏngKhí . Mọi vật đều có một khối lượng vật chất trong một thể tích vật chất. Tỉ lệ khối lượng vật chất trên thể tích vật chất cho biết dung lượng vật chất

Trạng thái vật chất
Rắn . Đồng (Cu) , Sát(Fe) , ...
Lỏng . Nước(H2O), ...
Khí . Ôxygen (O2)

Dung lượng vật chất

Cấu tạo vật chất[sửa]

Mọi vật chất được tạo ra từ các phần tử vật chất nhỏ nhứt được gọi là nguyên tố . Mọi nguyên tố vật chất được tạo ra từ các phần tử nhỏ nhứt được gọi là nguyên tử . Mọi nguyên tố vật chất được tạo ra từ các phần tử nhỏ nhứt không thể phân chia được gọi là Hạt hạ nguyên tử bao gồm các hạt mang điện goli là Điện tử