Hàm số lượng giác nghịch

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hàm Lượng Giác Ký hiệu Định nghĩa Biểu thức Hình
Arcsine Sin-1 Cạnh đối chia cho cạnh huyền Sin.svg
Arcosine Cos-1 Cạnh kề chia cho cạnh huyền Cos.svg
Arctangent Tan-1 Cạnh đối chia cho cạnh kề Tan.svg
Arcotangent Cotan-1 Cạnh kề chia cho cạnh đối Cot.svg
Arcsecant Sec-1 Cạnh huyền chia cho cạnh kề Sec.svg
Arcosecant Cosec-1 Cạnh huyền chia cho cạnh đối Csc.svg