Hàm số lượng giác/Chuỗi số

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chuỗi số hàm số lượng giác cơ bản[sửa]

Hàm Định nghĩa Cụ thể
sin(x)
cos(x)
tan(x)
cot(x)
csc(x)