Các loài thực vật được mô tả/Năm 2005/Vangueria schliebenii