Lời giải

Tủ sách mở Wikibooks

Đề bài: Nhập vào số nguyên N. Tìm số nguyên m lớn nhất sao cho


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int N, m = 0, S = 0;

  cout << "Nhap so nguyen N: ";
  cin >> N;

  do {
    m += 1;
    S += m;
  } while (S + (m+1) < N);

  cout << "m = " << m;

  return 0;
}
Nhap so nguyen N: 6
m = 2

Nhap so nguyen N: 101
m = 13

Nhap so nguyen N: 2022
m = 63

Nhap so nguyen N: 15000
m = 172