Điểm

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Điểm được hiểu như là một đối tượng trong không gian có kích thước mọi chiều bằng không. Một dấu chấm nhỏ có thể được coi là hình ảnh của điểm, cho nên một điểm thường được biểu diễn bằng một dấu • Tên của một điểm thường được kí hiệu bằng một chữ cái La tinh in hoa như A, B, C, M, N... hoặc hiếm hơn là các chữ cái Hy Lạp.

. A

Một điểm cũng là một hình hình học. Mỗi đường là tập hợp vô số các điểm. Ví dụ: đường tròn là tập hợp các điểm có cùng bán kính và tâm, đường thẳng, các đường conic (elip, parabol, hyperbol, đường tròn)... Điểm A có thể biểu diển như sau


Thí dụ

  • Trong tọa độ XY
Điểm gốc có tọa độ (0,0)
Điểm bất kỳ có tọa độ (x,y)
  • Trong tọa độ Rθ
Điểm gốc có tọa độ (0,0)
Điểm bất kỳ có tọa độ (R,θ)