Bước tới nội dung

Địa lý đại cương về thế giới/Châu Á/Đông Á/Nhật Bản/3

Tủ sách mở Wikibooks

ĐẠI CƯƠNG VỀ NHẬT BẢN

Giới thiệu các thành phố lớn tại Nhật Bản

0  • 1  • 2  • 3

Thủ đô Tokyo

[sửa]

Thành phố Osaka

[sửa]

Thành phố Kyoto

[sửa]

Thành phố Kobe

[sửa]

Thành phố Nagoya

[sửa]

Điều hướng

[sửa]
0  • 1  • 2  • 3

Chú thích

[sửa]