Địa lý đại cương về thế giới/Châu Á/Đông Á/Nhật Bản/3

Tủ sách mở Wikibooks

ĐẠI CƯƠNG VỀ NHẬT BẢN

Giới thiệu các thành phố lớn tại Nhật Bản

0  • 1  • 2  • 3

Thủ đô Tokyo[sửa]

Thành phố Osaka[sửa]

Thành phố Kyoto[sửa]

Thành phố Kobe[sửa]

Thành phố Nagoya[sửa]

Điều hướng[sửa]

0  • 1  • 2  • 3

Chú thích[sửa]