Thành viên bị cấm

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.

Your IP address is in a range that has been blocked on all Wikimedia Foundation wikis.

The block was made by ‪Tks4Fish‬. The reason given is Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. .

  • Start of block: 04:08, ngày 17 tháng 2 năm 2021
  • Expiry of block: 04:08, ngày 17 tháng 2 năm 2024

Your current IP address is 18.232.179.37. The blocked range is 18.232.0.0/16.

Xin hãy cung cấp tất cả các thông tin trên vào thư yêu cầu của bạn. Nếu bạn bị cấm do sự nhầm lẫn, bạn có thể xem thêm thông tin và hướng dẫn tại quy định toàn cục Không cho phép các proxy mở. Để thảo luận về vụ cấm này, xin vui lòng yêu cầu kiểm tra lại tại Meta-Wiki. You could also send an email to the stewards VRT queue at stewards@wikimedia.org including all above details.

Quay lại Trang Chính.